• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • KONTUM
  • Lộ trình tuyến xe bus Kontum số 03: Thành phố Kontum - Thi Trấn Đắk-RVE

Lộ trình tuyến xe bus Kontum số 03: Thành phố Kontum - Thi Trấn Đắk-RVE

Bắt tuyến xe bus số 03 ở Kontum bạn sẽ đển đc Thi Trấn Đắk-RVE!

Tuyến xe buýt Kontum số 03: Thành phố Kontum - Thi Trấn Đắk-RVE

Khoảng cách: 28 km

Số chuyến: 12 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thành-phố Kontum - Quốc-lộ 24 - Thị-trấn Đắk-rve

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Đắk-rve - Quốc-lộ 24 - Thành-phố Kontum.

Tuyến xe buýt Kontum số 03: Thành phố Kontum - Thi Trấn Đắk-RVE


học thiết kế website


Bình luận của bạn