• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • KONTUM
  • Tuyến xe bus Kontum số 02: Thành phô Kontum - Thị trấn Plei-Cần

Tuyến xe bus Kontum số 02: Thành phô Kontum - Thị trấn Plei-Cần

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 02: Thành phô Kontum - Thị trấn Plei-Cần

Tuyến xe buýt Kontum số 02: Thành phô Kontum - Thị trấn Plei-Cần

Khoảng cách: 60 km

Thời gian chuyến:135 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 - 50 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thành-phố Kontum - Quốc-lộ 14E - xã Đắk-la - xã Ngọk-wang - Thị-trấn Đắk-hà - xã Đắk-mar - xã Đắk-hring - xã Diên-bình - xã Pô-kô - Thị-trấn Đắk-tô - Quốc-lộ 40 - xã Tân-cảnh - Thị-trấn Plei-cần.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Plei-cần - Quốc-lộ 40 - xã Tân-cảnh - Thị-trấn Đắk-tô - Quốc-lộ 14E - xã Pô-kô - xã Diên-bình - xã Đắk-hring - xã Đắk-mar - Thị-trấn Đắk-hà - xã Ngọk-wang - xã Đắk-la - Thành-phố Kontum.

Tuyến xe buýt Kontum số 02: Thành phô Kontum - Thị trấn Plei-Cần

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn