• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Ngãi
  • Tuyến xe buyt Quảng Ngãi số 09: Thành phố Quảng Ngãi - Trà Bồng

Tuyến xe buyt Quảng Ngãi số 09: Thành phố Quảng Ngãi - Trà Bồng

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 09: Thành phố Quảng Ngãi - Trà Bồng

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 09: Thành phố Quảng Ngãi - Trà Bồng

Khoảng cách: 53 km

Thời gian hoạt động: 05h15 - 17h30

Giá vé: 22.000 đồng đi trên ¾ tuyến đến suốt tuyến, 18.000 đồng đi trên ½ tuyến đến ¾ tuyến, 13.000 đồng đi trên ¼ tuyến đến ½ tuyến, 7.000 đồng đi đến ¼ tuyến.

Số chuyến: Khai thác 12 chuyến/ngày gồm 6 chuyến đi và 6 chuyến về

Thời gian chuyến: 90 phút

Giãn cách chuyến: 120 - 210 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi - Lê-thánh-Tôn - Đinh-tiên-Hoàng - Bà-triệu - Cầu Trà-khúc cũ - Khu công-nghiệp Tịnh-phong - Ngã ba Trà-bồng - Tỉnh-lộ 622B - Tỉnh-lộ 622 - Ngã ba Trà-sơn.

Lộ trình chiều về

Ngã ba Trà-sơn - Tỉnh-lộ 622 - Tỉnh-lộ 622B - Ngã ba Trà-bồng - Khu công-nghiệp Tịnh-phong - Cầu Trà-khúc cũ - Bà-triệu - Đinh-tiên-Hoàng - Lê-thánh-Tôn - Bến xe Quảng-ngãi.

TUYẾN 09: THÀNH-PHỐ QUẢNG-NGÃI - TRÀ-BỒNG

TUYẾN 09: THÀNH-PHỐ QUẢNG-NGÃI - TRÀ-BỒNG


học thiết kế website


Bình luận của bạn